Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2020 για τη σύναψη Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ογδόντα (80) ατόμων για την υλοποίηση προγραμμάτων συνδεόμενων με ξένους πελάτες και ειδικότερα για τις λειτουργικές ανάγκες των Γενικών Διευθύνσεων του Εργοστασίου της ΕΑΒ στην Τανάγρα (Σχηματάρι Βοιωτίας).

Τα σχετικά κείμενα μπορούν να βρεθούν παρακάτω:

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (Προσθήκη 27/03/2020)

Λόγω των απρόβλεπτων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί συνεπεία της πανδημίας του Κορωνοϊού, η προβλεπόμενη στο Κεφάλαιο Τέταρτο της υπ’ αριθμ. 5100-2020-02-448/21-02-2020 Προκήρυξης ΣΟΧ 1/2020 προθεσμία για την ανάρτηση των πινάκων κατάταξης υποψηφίων είναι αντικειμενικά ανέφικτο να τηρηθεί. Λαμβανομένων υπόψη των υφιστάμενων περιορισμών, η αξιολόγηση των αιτήσεων αναμένεται να ολοκληρωθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα, οπότε και θα αναρτηθούν οι πίνακες κατάταξης.

Για οποιαδήποτε εξέλιξη επί του θέματος, θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.

 

Αποτελέσματα Ανακοίνωσης υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2020

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

 1. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 101 'ΠΕ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ' (ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)
 2. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 101 'ΠΕ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 3. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 101 'ΠΕ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 4. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 101 'ΠΕ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 5. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 102 'ΠΕ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ' (ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)
 6. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 102 'ΠΕ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 7. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 102 'ΠΕ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 8. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 103 'ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ' (ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)
 9. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 103 'ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 10. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 104 'ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ/ΧΗΜΙΚΟΣ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 11. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 104 'ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ/ΧΗΜΙΚΟΣ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 12. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 105 'ΠΕ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ' (ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)
 13. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 106 'ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ' (ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)
 14. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 106 'ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 15. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 3 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 107 'ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ' (ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)
 16. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 108 'ΠΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ' (ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)
 17. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 108 'ΠΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 18. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 109 'ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ' (ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)
 19. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 109 'ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 20. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 109 'ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 21. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 2 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 110 'ΠΕ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 22. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 2 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 110 'ΠΕ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 23. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 2 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 110 'ΠΕ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Δ' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 24. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 111 'ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ' (ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)
 25. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 111 'ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 26. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 112 'ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΣ' (ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)
 27. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 112 'ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΣ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 28. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 112 'ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΣ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 29. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 2 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 113 'ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 30. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 2 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 113 'ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 31. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 2 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 113 'ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 32. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 2 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 114 'ΠΕ ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 33. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 2 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 114 'ΠΕ ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 34. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 7 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 115 'ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ Α/Φ' (ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)
 35. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 7 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 115 'ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ Α/Φ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 36. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 7 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 115 'ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ Α/Φ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 37. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 7 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 115 'ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ Α/Φ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 38. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 7 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 115 'ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ Α/Φ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Δ' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 39. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 7 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 115 'ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ Α/Φ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Ε' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 40. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 5 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 116 'ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΟΜΗΣ Α/Φ' (ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)
 41. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 5 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 116 'ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΟΜΗΣ Α/Φ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 42. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 5 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 116 'ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΟΜΗΣ Α/Φ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 43. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 5 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 116 'ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΟΜΗΣ Α/Φ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 44. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 5 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 116 'ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΟΜΗΣ Α/Φ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Δ' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 45. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 5 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 116 'ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΟΜΗΣ Α/Φ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Ε' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 46. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 5 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 116 'ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΟΜΗΣ Α/Φ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΤ' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 47. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 5 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 117 'ΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ' (ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)
 48. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 5 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 117 'ΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 49. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 5 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 117 'ΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 50. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 5 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 117 'ΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 51. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 5 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 117 'ΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Δ' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 52. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 5 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 117 'ΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Ε' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 53. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 3 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 118 'ΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ' (ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)
 54. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 3 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 118 'ΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 55. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 3 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 118 'ΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 56. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 3 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 118 'ΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 57. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 2 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 119 'ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ' (ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)
 58. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 2 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 119 'ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 59. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 2 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 119 'ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 60. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 120 'ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ' (ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)
 61. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 120 'ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 62. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 2 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 121 'ΤΕ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ-ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ' (ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)
 63. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 2 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 121 'ΤΕ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ-ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 64. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 122 'ΤΕ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ' (ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)
 65. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 122 'ΤΕ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 66. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 122 'ΤΕ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 67. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 2 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 123 'ΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ' (ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)
 68. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 2 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 123 'ΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 69. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 2 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 123 'ΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 70. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 2 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 123 'ΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 71. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 2 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 124 'ΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ' (ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)
 72. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 2 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 124 'ΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 73. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 2 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 124 'ΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 74. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 125 'ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ' (ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)
 75. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 126 'ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ' (ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)
 76. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 127 'ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ' (ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)
 77. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 127 'ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 78. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 127 'ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 79. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 128 'ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ' (ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)
 80. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 128 'ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 81. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 2 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 129 'ΤΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ' (ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)
 82. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 2 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 129 'ΤΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 83. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 2 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 129 'ΤΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 84. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 6 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 130 'ΔΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α/Φ' (ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)
 85. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 6 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 130 'ΔΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α/Φ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 86. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 6 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 130 'ΔΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α/Φ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 87. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 6 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 130 'ΔΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α/Φ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 88. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 6 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 130 'ΔΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α/Φ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Δ' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 89. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 8 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 131 'ΔΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 90. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 8 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 131 'ΔΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 91. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 5 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 132 'ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΒΑΦΗΣ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 92. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 5 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 132 'ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΒΑΦΗΣ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 93. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 5 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 133 'ΔΕ ΠΛΥΝΤΕΣ/ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ Α/Φ' (ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)
 94. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 5 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 133 'ΔΕ ΠΛΥΝΤΕΣ/ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ Α/Φ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 95. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 134 'ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ' (ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)
 96. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 134 'ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 97. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 134 'ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ

 1. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 101 'ΠΕ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ'
 2. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 102 'ΠΕ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ'
 3. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 103 'ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ'
 4. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 104 'ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ/ΧΗΜΙΚΟΣ'
 5. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 105 'ΠΕ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ'
 6. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 106 'ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ'
 7. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 107 'ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ'
 8. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 108 'ΠΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ'
 9. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 109 'ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ'
 10. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 110 'ΠΕ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ'
 11. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 111 'ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ'
 12. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 112 'ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΣ'
 13. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 113 'ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ'
 14. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 114 'ΠΕ ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ'
 15. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 115 'ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ Α/Φ'
 16. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 116 'ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΟΜΗΣ Α/Φ'
 17. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 117 'ΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ'
 18. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 118 'ΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ'
 19. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 119 'ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ'
 20. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 120 'ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ'
 21. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 121 'ΤΕ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ-ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ'
 22. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 122 'ΤΕ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ'
 23. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 123 'ΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ'
 24. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 124 'ΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ'
 25. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 125 'ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ'
 26. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 126 'ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ'
 27. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 127 'ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ'
 28. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 128 'ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ'
 29. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 129 'ΤΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ'
 30. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 130 'ΔΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α/Φ'
 31. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 131 'ΔΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ'
 32. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 132 'ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΒΑΦΗΣ'
 33. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 133 'ΔΕ ΠΛΥΝΤΕΣ/ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ Α/Φ'
 34. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 134 'ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ'

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

 1. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 101 'ΠΕ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ' ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
 2. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 102 'ΠΕ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ' ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
 3. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 103 'ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ' ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
 4. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 104 'ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ/ΧΗΜΙΚΟΣ' ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
 5. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 105 'ΠΕ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ' ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
 6. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 106 'ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ' ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
 7. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 107 'ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ' ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
 8. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 108 'ΠΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ' ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
 9. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 109 'ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ' ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
 10. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 110 'ΠΕ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ' ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
 11. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 111 'ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ' ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
 12. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 112 'ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΣ' ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
 13. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 113 'ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ' ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
 14. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 114 'ΠΕ ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ' ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
 15. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 115 'ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ Α/Φ' ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
 16. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 116 'ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΟΜΗΣ Α/Φ' ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
 17. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 117 'ΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ' ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
 18. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 118 'ΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ' ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
 19. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 119 'ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ' ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
 20. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 120 'ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ' ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
 21. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 121 'ΤΕ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ-ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ' ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
 22. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 122 'ΤΕ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ' ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
 23. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 123 'ΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ' ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
 24. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 124 'ΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ' ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
 25. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 125 'ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ' ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
 26. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 126 'ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ' ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
 27. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 127 'ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ' ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
 28. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 128 'ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ' ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
 29. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 129 'ΤΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ' ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
 30. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 130 'ΔΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α/Φ' ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
 31. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 131 'ΔΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ' ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
 32. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 132 'ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΒΑΦΗΣ' ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
 33. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 133 'ΔΕ ΠΛΥΝΤΕΣ/ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ Α/Φ' ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
 34. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 134 'ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ' ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΩ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

 


We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.